Rozpoczęły się prace nad planami co do przyszłego okresu programowania i w sprawie podziału dotacji unijnych w kolejnej już perspektywie finansowej, na lata 2014-2020.

Plany co do przyszłego okresu programowania UE na lata 2014-2020

Słowa kluczowe: dotacje, dotacje unijne, dotacje na informatyzację, dotacje na nowe technologie, dotacje dla biznesu, inteligentny rozwój, wsparcie inwestycji.

Rozpoczęły się prace nad planami co do przyszłego okresu programowania oraz w sprawie podziału dotacji unijnych w kolejnej już perspektywie finansowej, tym razem na lata 2014-2020. Wynika z niej, że więcej dotacji trafi dla przedsiębiorców poprzez pulę przeznaczoną dla dyspozycja dla samorządów wojewódzkich. Mocniejszy akcent zostanie położony na zwiększenie wydatków przeznaczonych na takie działania jak: badania naukowe, nowe technologie, innowacyjność, itp. Większe wsparcie przez dotacje unijne nastąpi także w obszarze: informatyzacji, dla wsparcia inwestycji oraz dla biznesu.

Polska, jak i inne kraje zrzeszone w Unii Europejskiej zobowiązały się do realizacji celów Strategii Europa 2020, czyli do wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Wdrożenie dotacji zostało ściśle uzależnione od osiągnięcia powyższych celów. Biorąc pod uwagę analizowane wyżej założenia Unia Europejska dąży do tego, aby dotacje unijne finansowały inwestycje, które będą wypełniać strategię.

Polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie ubiegają się o dotacje unijne będące wsparciem dla inwestycji. Od momentu dołączenia Polski do Wspólnoty Europejskiej dotacje wspomogły znaczną ilość projektów, które byłby niemożliwe do wykonania ze środków własnych bądź też kredytów.

Od pewnego czasu krążą infiormacje prasowe, że dotacje unijne dla wsparcia inwestycji, dla biznesu, na informatyzację, nowe technologie mają się kończyć i w następnych latach dotacji na te przedsięwzięcia ma być coraz mniej.

Częściowo model transferu środków dla biznesu ma się faktycznie zmienić jednakże dotacji dla wsparcia inwestycji zaawansowanych technologicznie, w tym na informatyzację oraz na nowe technologie w najbliższych latach nie braknie. Co więcej dotacje unijne będą znacznie wyższe niż dotychczas. Skorzystać z nich będą mogły w szczególności projekty realizujące w największym stopniu cele założone przez Strategię Europa 2020, czyli inwestycje innowacyjne propagujące inteligentny rozwój.

Ponadto, zmiany w strategii dotyczą również ułatwiania z korzystania z dotacji unijnych. Planowane jest stworzenie funduszy doręczeniowych, które skrócą drogę starania się przedsiębiorców o pożyczkę współfinansowaną przez Unię Europejską na wsparcie inwestycji, dla biznesu, na informatyzację, na nowe technologie, itp.

Propozycje zmian założeń strategii są już znane, zaś doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych jest też mocną stroną polskich firm. Dotacje na informatyzację, nowe technologie, dla wsparcia inwestycji oraz dla biznesu są efektywnie wykorzystywne, ponieważ takie działania wymusza krajowa i globalna konkurencja.

Dotacje unijne
Signum to profesjonalna i skuteczna pomoc w uzyskaniu dotacji z funduszy europejskich.
Zobacz więcej
Ideo Realizacja: